Vedtekter Innfjorden Samfunnshus

Vedtatt på årsmøtet 06.03.2013

§1 Innfjorden Samfunnshus

Innfjorden samfunnshus er en selveiende forening som har til mål å vedlikeholde og drive samfunnshuset. Foreningens medlemmer er Innfjordens innbyggere.

 

§2 Formålet til Innfjorden samfunnshus

Formålet med Innfjorden Samfunnshus er å drive et forsamlingshus så folket i bygda kan få et felles møtested for foreninger, lag og privatpersoner.

 

§3 Bruk av samfunnshuset

Samfunnshuset skal stå åpent for alle organisasjoner med lovlig formål. Ingen organisasjon må stenges ute på grunn av sitt religiøse eller politiske program, eller av andre grunner. Huset blir ellers disponert slik som styret finner hensiktsmessig, med hensyn til økonomiske, sosiale og kulturelle formål.

 

§4 Foreningens medlemmer

Foreningen er åpen for alle interessenter for samfunnshuset. Som medlemmer regnes Innfjordens innbyggere og andre personer med interesse for samfunnshuset.

 

§5 Vedtaksførende organ

Det vedtaksførende organet i foreningen er årsmøtet og styret.

 

§6 Styret

Til å styre foreningen blir det valgt et styre av årsmøtet. Styret skal bestå av minst 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styret skal iverksette vedtekter fra årsmøtet og gjør de vedtak som trengs for daglig drift og administrasjon av samfunnshuset. Styret har fullmakt til å leie inn nødvendig arbeidskraft til drift- og vedlikeholdsoppgaver.

Styret blir valgt for 2 år. Av de som er valgt ved første valg står to på valg etter et år. Deretter de som har tjenestegjort lengst. Varamedlemmmer blir valgt for ett år av gangen.

Leder og styremedlem velges for ett år av gangen blant styrets medlemmer. Nestleder, kasserer og sekretær velges for to år av gangen.

Styret har prokura ved styreleder, eller nestleder ved leders fravær.

 

§7 Årsmøte

Årsmøtet i foreningen har den høyeste makt i foreningen. Styret kaller inn til årsmøte en gang i året innen utgangen av mars. Innkallingene skal skje med tre ukers varsel så sant ikke spesielle grunner gjør det nødvendig med kortere varsel. Innkallingen skal skje gjennom lokalpresse eller brev. Sakslisten skal være tilgjengelig og kan fås hos leder fra den dato innkallingen kunngjøres. Revidert regnskap og budsjett for kommende år skal ligge ved sakspapirene.

Årsmøtet er vedtaksdyktig når styret og minst 7 andre interessenter har møtt til innkalt årsmøte. Av oppmøtte må minimum 80 % være bosatt i Innfjorden. Dersom årsmøtet ikke blir vedtaksdyktig etter første innkalling skal styret kalle inn til nytt årsmøte. På det nye møtet er de møtte medlemmene vedtaksdyktig uansett antall møtende. Disse reglene gjelder også ved ekstraordinære årsmøter.

Årsmøtet skal protokollføres og underskrives av to valgte representanter fra årsmøtet.

Årsmøtet skal ordinært ta for seg følgende saker:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer og protokollfører
  3. Årsmelding og regnskap fra styret
  4. Budsjettforslag for kommende år
  5. Valg av styre
  6. Valg av varamedlemmer
  7. Valg av et medlem til valgkomiteen
  8. Valg av revisor
  9. Valg av to representanter for årsmøtet til å skrive under protokollen.
  10. Andre saker som er ført opp på sakslista

Saker som et medlem vil skal drøftes på årsmøtet må være sendt inn til styret innen 20. februar. En sak vedtas ved vanlig flertall. Ved like stemmer er sittende leders stemme avgjørende.

 

§8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn av styret, eller når minst 10 medlemmer krever det. På ekstraordinært årsmøte kan kun saker som er ført opp på sakslisten for dette møtet drøftes.

 

§9 Regnskap og budsjett

Styret i foreningen sørger for at det blir ført regnskap. Regnskapet skal følge kalenderåret og avsluttes per 31.12. Regnskapet skal revideres av revisor med nødvendig fagkunnskaper.

 

§10 Endring av vedtektene

Endringer krever 2/3 flertall av vedtektsdyktig årsmøte. Forslag til endringer i vedtektene må være levert styret senest 20. februar.

 

§11 Oppløsning av foreningen

For at det skal kunne gjøres et vedtak om oppløsing av foreningen eller overføring av eiendeler må styret og minst 7 interessenter har møtt til innkalt årsmøte. Av disse må minst 80 % være bosatt i Innfjorden. Vedtaket må ha 2/3 flertall av årsmøtet for å være gyldig.

Er ikke årsmøtet vedtaksdyktig kan det likevel gjøres et vedtak om oppløsing av foreningen eller overføring av eiendeler dersom det kalles inn til et nytt møte og 2/3 av de møtende stemmer for oppløsing eller overføring. Det nye møtet skal kalles inn med minst 1 mnd varsel.

Ved oppløsing skal eventuelle verdier overføres til aktive foreninger og lag som arbeider for fellesskapet i Innfjorden.